Privacybeleid

Informatie over de eigenaar van de website
FUEL FORCE SL met adres op CALLE CAMELIA 75, BLQ 8, ESC. B, 1A, BENALMADENA COSTA
(Málaga), 29630 en communicatie-e-mail: info@BlackEagleEAME.com

Verantwoordelijk voor gegevensbescherming
De eigenaar is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die worden verzameld door het browsen en het gebruik van deze website in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd door de VERORDENING (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van gegevens van natuurlijke personen en in overeenstemming met Wet 34/ 2002 van 11 juli 2002 over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE).

Door deze website te gebruiken, begrijpen we dat u de informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt gelezen en begrepen.

Gegevensbeschermingsbeleid
De verantwoordelijke past het principe van actieve verantwoordelijkheid toe bij de verwerking van persoonsgegevens, waarbij hij een constante actualisering en bevordering van de voortdurende verbetering van het gegevensbeschermingssysteem in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten in stand houdt en in elk geval zorgt voor:
* respect voor de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen
* dat de gegevens op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier worden verwerkt
* dat de verwerkte gegevens nauwkeurig, adequaat, relevant en beperkt zijn in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verzameld
* dat de doeleinden waarvoor ze worden verzameld expliciet en legitiem zijn en dat ze niet worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.

Het doel van dit document is om gebruikers te informeren over wat we doen met hun persoonlijke gegevens, hoe deze worden verzameld, waarvoor ze worden gebruikt, de rechten die ze hebben, evenals alle noodzakelijke juridische informatie die is vastgelegd door de huidige wetgeving.

Verzamelde gegevens, doel en rechtmatigheid
De verwerkte persoonsgegevens zijn de gegevens die door gebruikers worden verstrekt via de formulieren die beschikbaar zijn op deze website en zijn minimaal vereist om:
*om u informatie te sturen over onze producten/diensten.
*vragen beantwoorden.
*het verwerken van bestellingen, alsmede het opstellen van de bijbehorende facturen, het rapporteren over de status van bestellingen, het afhandelen van klachten en elk ander beheer dat voortvloeit uit de dienstverlening via deze website.

Deze doeleinden zijn gebaseerd op wettelijke beginselen van gegevensverwerking die zijn verzameld door de huidige regelgeving: voor de uitvoering van een contract of het verlenen van een dienst aan gebruikers, voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor het legitieme belang en met toestemming van de gebruikers.

Webformulieren
De persoonlijke gegevens die via het contactformulier worden verzameld, worden gebruikt om elke vraag van de gebruiker te beantwoorden.
De persoonlijke gegevens die in het bestelformulier worden verzameld, worden gebruikt om de gegevens te verwerken die nodig zijn voor een correct beheer van uw bestellingen.
De verwerking van gegevens wordt gelegitimeerd door de toestemming die u ons geeft door uitdrukkelijk de behandelingsvoorwaarden te accepteren die via dit privacybeleid worden geïnformeerd.

Gegevensontvangers
De persoonlijke gegevens die via de webformulieren worden verkregen, worden geregistreerd en opgeslagen op elektronische media die worden beheerd en gecontroleerd door de gegevensbeheerder.
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve wanneer dergelijke gegevensverstrekking onder een wettelijke verplichting valt of wanneer het voor een goede dienstverlening of uitvoering van het contract noodzakelijk is uw gegevens aan derden mee te delen om de betaling (betalingsgateways) en het beheren van de levering van producten (dragers) die onder de behoeften van de dienst vallen. Betaling via andere betalingsgateways, we raden de gebruiker aan om het privacybeleid te lezen om te begrijpen hoe deze omgaat met persoonlijke informatie, bijvoorbeeld:

Stripe, wiens privacybeleid de juiste beveiligingsmaatregelen vastlegt voor de juiste behandeling van de persoonlijke gegevens van gebruikers. U kunt het privacybeleid bekijken op: https://stripe.com/es/privacy

PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA (RCS Luxembourg B 118 349) wiens privacybeleid de juiste veiligheidsmaatregelen vaststelt voor de correcte behandeling van de persoonlijke gegevens van gebruikers. U kunt het privacybeleid bekijken op: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_ES#1

Voor gevallen waarin de verstrekking van gegevens aan derden niet onder de in de vorige paragraaf vastgestelde rechtsgronden valt, vindt de verstrekking van gegevens aan andere ontvangers alleen plaats als de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
Er worden strikte criteria gehanteerd voor de selectie van gegevensverwerkers en de contractuele verbintenis met elk van hen om de naleving van de verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming na te leven en af te dwingen.

In het geval van internationale gegevensoverdrachten zal FUEL FORCE SL ervoor zorgen dat de overdracht van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en in het bijzonder dat de nodige contractuele, technische en organisatorische maatregelen worden toegepast, zoals de standaard contractuele door de Europese Commissie goedgekeurde clausules.

U kunt meer informatie krijgen over de verwerking van persoonsgegevens van onze organisatie door deze aan te vragen via e-mail: Data_Privacy@BlackEagleEAME.com of door de volgende link te gebruiken (alleen informatie in het Spaans): https://www.accesousuario.com/protecciondedatos /rgpd/informacion_consentimientoAPI.php?codEmpresa=72847

Technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbescherming
De dragers hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen die de vertrouwelijkheid en het behoud van de via het web verkregen persoonsgegevens garanderen.
De persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld, worden verwerkt met behulp van het HTML-protocol met een geldig SSL-certificaat.
Het personeel dat betrokken is bij de gegevensverwerking: toegang, bewerking, verwijdering, enz… is opgeleid en toegewijd aan dit gegevensbeschermingsbeleid.

Dataretentie
De persoonsgegevens die via het contactformulier worden verkregen, worden bewaard voor de tijd die nodig is om op de ingediende aanvraag/vraag te reageren.
De persoonsgegevens verkregen via het bestelformulier worden bewaard zolang er een contractuele en/of commerciële relatie met u bestaat of zolang u uw recht op verwijdering, annulering en/of beperking van de verwerking van uw gegevens niet uitoefent.
Na het verstrijken van de contractuele relatie zullen we de informatie op de juiste manier geblokkeerd houden, zonder enig gebruik te maken, terwijl het nodig kan zijn voor de uitoefening of verdediging van claims of een vorm van gerechtelijke, wettelijke of contractuele aansprakelijkheid van hun behandeling kan ontstaan, die moet worden aangepakt en waarvoor herstel noodzakelijk is.
In het geval dat u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verzenden van commerciële informatie, zullen wij uw contactgegevens bewaren totdat u ons uw beslissing om dergelijke commerciële mailings te annuleren meedeelt.

Informatie over het bestaan van geautomatiseerde beslissingen (inclusief profilering).
Normaal gesproken nemen we geen geautomatiseerde beslissingen, maar als we dat doen, zullen we duidelijk maken dat een dergelijke beslissing wordt genomen. FUEL FORCE SL verzamelt echter verschillende secties die gewijd zijn aan de personalisatie van diensten om gepersonaliseerde advertenties weer te geven bij het betreden van uw website en ook voor het verzenden van gepersonaliseerde communicatie.
FUEL FORCE SL erkent de mogelijkheid van profilering om zijn productaanbod te verbeteren of het verzenden van commerciële aanbiedingen aan te passen of een meer gepersonaliseerde behandeling aan de klant te geven.

Verzet tegen de gegevens die worden verwerkt voor reclamedoeleinden
Als u uw toestemming hebt gegeven om uw gegevens voor reclamedoeleinden te gebruiken en geen reclame wilt blijven ontvangen, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres van de verantwoordelijke Data_Privacy@BlackEagleEAME.com

Wijzigingen in het privacybeleid
We kunnen de informatie in dit privacy- en cookiebeleid wijzigen wanneer we dat nodig achten. Als we dat doen, zullen we u op verschillende manieren op de hoogte stellen via het Platform (bijvoorbeeld via een banner, een pop-up of een pushmelding), of zelfs communiceren naar uw e-mailadres wanneer de betreffende wijziging van belang is voor uw privacy, zodat u de wijzigingen kunt inzien, beoordelen en, indien nodig, bezwaar kunt maken tegen of zich kunt afmelden voor enige dienst of functionaliteit. We raden u in ieder geval aan om dit privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd door te nemen voor het geval er kleine wijzigingen zijn of als we interactieve verbeteringen aanbrengen.

JURIDISCHE KENNISGEVING

Intellectuele en industriële eigendom
Het ontwerp van de portal en de broncodes, evenals de logo’s, handelsmerken en andere onderscheidende tekens die erop voorkomen, behoren toe aan (FUEL FORCE SL) en worden beschermd door de bijbehorende intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud
FUEL FORCE SL is niet verantwoordelijk voor de wettigheid van andere websites van derden van waaruit u toegang hebt tot de portal. Het is evenmin verantwoordelijk voor de wettigheid van andere websites van derden die vanaf dit portaal kunnen worden gelinkt of gelinkt.
FUEL FORCE SL is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat derden maken van de op het portaal gepubliceerde informatie, of voor geleden schade of economische verliezen die, direct of indirect, economische, materiële of gegevensschade veroorzaken of kunnen veroorzaken veroorzaakt door het gebruik van zulke informatie.

Reproductie van inhoud
Volgens de bepalingen van de Intellectuele Eigendomswet is reproductie, distributie en openbare communicatie van de gehele of een deel van de inhoud van deze website uitdrukkelijk verboden voor commerciële doeleinden in welk medium dan ook en met welke technische middelen dan ook, zonder de toestemming van FUEL FORCE SL.

Toepasselijk recht:
FUEL FORCE SL behoudt zich het recht voor om civiele of strafrechtelijke vervolgingen in te stellen die zij nodig acht voor misbruik van de website en inhoud, of voor schending van deze voorwaarden.
De relatie tussen de gebruiker en FUEL FORCE SL wordt beheerst door de geldende en geldende voorschriften op het nationale grondgebied. Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de interpretatie en / of toepassing van deze voorwaarden, zullen de partijen geschillen voorleggen aan de gewone jurisdictie, die wordt voorgelegd aan de volgens de wet overeenkomende rechters en rechtbanken.
We informeren u ook dat er een gratis buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure is die toegankelijk is voor alle burgers, het is het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie, toegankelijk via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr /main/?event=main.home2.show.

Ons cookiebeleid
Zodra u akkoord gaat met het gebruik van cookies op onze website, gaat u ook akkoord met het gebruik van de gegevens die deze verzamelt met betrekking tot uw online gedrag (het analyseren van webverkeer, de webpagina’s waar u de meeste tijd op doorbrengt en de websites die u bezoekt).
De gegevens die we verzamelen door het gebruik van cookies, worden gebruikt om onze website af te stemmen op uw behoeften. Nadat de gegevens zijn gebruikt voor statistische analyse, worden de gegevens volledig uit onze systemen verwijderd.
Houd er rekening mee dat cookies ons op geen enkele manier in staat stellen uw computer te bedienen. Ze worden strikt gebruikt om te controleren welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet, zodat we u een betere ervaring kunnen bieden.
Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen door naar de instellingen van uw internetbrowser te gaan.

Persoonsgegevens van minderjarigen
Deze website is niet bedoeld voor minderjarige gebruikers. Als je minderjarig bent, probeer je dan niet te registreren als gebruiker. Als we ontdekken dat we ten onrechte persoonlijke informatie hebben verkregen van een minderjarige, zullen we dergelijke informatie zo snel mogelijk verwijderen.

Gegevensbeschermingsrechten uitoefenen
In overeenstemming met de rechten die zijn verleend door de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kunnen gebruikers hun recht op toegang, rectificatie, beperking van verwerking, verwijdering, overdraagbaarheid en verzet tegen de verwerking van hun gegevens uitoefenen door hun verzoek te sturen naar het postadres of e-mail Data_Privacy@BlackEagleEAME.com.
Om deze rechten uit te oefenen, moet u zich identificeren door uw identiteitskaart te tonen.
Voor elke claim kunt u naar hetzelfde e-mailadres gaan. U kunt ook contact opnemen met de
Spaanse gegevensbeschermingsinstantie: www.aepd.es